Uveljavite svoje pravice

z izkušenimi strokovnjaki.

ensl

Telefon

+386 (0)1 235 50 30

POMAGAMO VAM UDEJANJITI NASLEDNJE PRAVICE:

Ali veste, da imate pravico do drugega mnenja?

V javnih zavodih in pri zdravnikih koncesionarjih pacient lahko to pravico uveljavi, kadar se potreba po drugem mnenju pojavi na sekundarni in terciarni ravni (npr. pri specialističnem pregledu ali pri bolnišničnem zdravljenju). Drugo mnenje je mogoče pridobiti le enkrat za oceno istega zdravstvenega stanja, pred tem pa pacient mora opraviti tudi razgovor z zdravnikom, ki pacienta zdravi.

Imate tudi pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo.

Zakon pacientu daje pravico do vpogleda, prepisa in kopiranja svoje zdravstvene dokumentacije, izvajalec zdravstvenih storitev pa mu za kopije lahko zaračuna samo materialne stroške, kot jih določa poseben pravilnik. Pacient ima možnost, da mu izvajalec zdravstvenih storitev vsebino zdravstvene dokumentacije tudi obrazloži. Pacientu ni potrebno pojasnjevati namena seznanitve z njegovo zdravstveno dokumentacijo. Če vam pravico do seznanitve zdravstvena instutucija zavrne, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu.

Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov

Zagotovljeno je, da se pacientovi osebni podatki in občutljive informacije, s katerimi razpolaga zdravstveno osebje, lahko razkrivajo samo osebam, za katere je zakon tako določil, ali osebam, za katere je tako določil pacient sam. Tudi za kršitve na tem področju je pristojen Informacijski pooblaščenec. Pacient lahko zahteva izvedbo vseh primernih in razumnih ukrepov za varstvo zasebnosti (npr. prepove: da so pri medicinskem posegu prisotne osebe, ki posega ne opravljajo; da ga v čakalnici ne kličejo z osebnim imenom; da se zdravstveno osebje o občutljivih zadevah pogovarja tako, da drugi pacienti pogovora ne slišijo …).

Pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic

Postopek obravnave kršitev pacientovih pravic je dvostopenjski. Prva obravnava kršitve pacientovih pravic se izvede pred pristojno osebo izvajalca zdravstvenih storitev na podlagi pacientove pisne ali ustne zahteve. Če v prvi obravnavi ne pride do razrešitve spora, lahko pacient zahteva varstvo v okviru druge obravnave kršitve pacientovih pravic v postopku pred Komisijo Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.

Poučno brošuro je na temo pacientovih pravic izdalo Ministrstvo za zdravje.

Lab. posode